fbpx

regulamin strony internetowej www.pomyslodwrotnie.pl

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą
 3. Właściciel – Anna Mindykowska, prowadząca działalność gospodarczą: Anna Mindykowska, ul. Junikowska 28b, 60-163 Poznań, NIP: 7641848621
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.pomyslodwrotnie.pl prowadzony przez Właściciela
 5. Konsultacja rozwojowa – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Właściciela lub osób zatrudnionych u Właściciela wsparcia rozwojowego, świadczona drogą elektroniczną, poprzez komunikator internetowy, chyba, że strony ustalą inaczej
 6. Produkt cyfrowy – produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta 

Sklep

 1. Właściciel zapewnia Klientowi za pośrednictwem Sklepu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz świadczenia usług w postaci przede wszystkim konsultacji rozwojowych, opisanych na stronie Sklepu.
 2. W celu skorzystania ze Sklepu Klient potrzebuje przeglądarki internetowej, dostępu do internetu oraz aktywnego adresu email. Zakupy w Sklepie muszą być dokonane pod nazwiskiem Klienta.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wartościami brutto.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 4. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Właściela o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ania@pomyslodwrotnie.pl lub pocztą tradycyjną na adres Anna Mindykowska, ul. Junikowska 28b, 60-163 Poznań. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich doręczenia. Jeśli Klient nie zastrzegł inaczej, rozstanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji taką samą drogą, jaką nadesłał reklamację. 

Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Właścicielem.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Właścicielem może zostać zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych (w przypadku produktów elektronicznych) lub o świadczenie usług (w przypadku sesji rozwojowej). 
 4. W formularzu zamówienia Klient obowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Właściciel zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach a  Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających na podjęcie kontaktu z Klientem, Właściciel udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, a Właściciel nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.

Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Konsultacja odbędzie się w terminie wskazanym przez Klienta i zaakceptowanym przez Właściciela w systemie rezerwacji.

Sesja rozwojowa 

 1. Kupując sesję rozwojową Klient umawia się na sesję online prowadzoną za pośrednictwem Google Meets. Klient wpłaca widniejącą na stronie Sklepu należność za konsultację za pomocą bramki płatności, wypełnia formularz nadesłany na podany adres e-mail oraz rezerwuje dogodny dla siebie termin z dostępnych w kalendarzu udostępnionym online. Po ustaleniu terminu istnieje możliwość zmiany terminu bezpłatnie tylko raz, najpóźniej 24h przed pierwotnie ustalonym terminem. W przypadku 15-minutowego spóźnienia na umówioną konsultację bez uprzedniego poinformowania o tym Klient pokrywa 100% opłat związanych z tą konsultacją. Wpłacona kwota jest bezzwrotna. 
 2. Braku wpłaty całości należności na 3 dni przed sesją skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 3. Link do spotkania na platformie GoogleMeets jest przesyłany na wskazany adres e-mail przez platformę obsługującą rezerwację (Amelia).
 4. Właściciel zapewnia odpowiednie kwalifikacje osoby prowadzącej sesję rozwojową. 
 5. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez osobę prowadzącą sesję nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.
 6. Wszystkie informacje, które osoba prowadząca sesję uzyskuje w trakcie świadczenia usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim. 
 7. Warunkiem wzięcia udziału w sesji rozwojowej jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. 

Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak webinar, ebook itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 3. W odniesieniu do produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu.

Własność intelektualna

Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Sklepu należą do Właściciela. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów zawartych w Sklepie owyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument, który zawarł z Właścicielem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych. 
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Właściciela o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego adres e-mail ania@pomyslodwrotnie.pl lub pocztą tradycyjną na adres Anna Mindykowska, ul. Junikowska 28b, 60-163 Poznań. 
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienia od umowy.

Odpowiedzialność za wady

 1. Właściciel zobowiązuje się dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad i jest odpowiedzialny za fizyczną lub prawną wadę produktu (rękojmia za wady).
 2. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Właściciela, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2022 r.